Organisation

Rörelsen

RÖRELSEN RÖR IHOP DET BÄSTA FRÅN TOPPEN OCH BOTTEN.

RÖRELSEN RÖR RUNT I DET SOM STELNAT.

RÖRELSEN RÖR UPP KÄNSLOR OCH IDÉER.

RÖRELSEN RÖR VID HJÄRTAT.

RÖRELSEN RÖR DIG.

Rörelse

Allt rör på sig. Vi lever i en ständigt föränderlig värld. Mänskligheten har större möjligheter än någonsin att forma sin värld, till det bättre.

Vi vet att det finns många bra lösningar på de problem som mänskligheten står inför, och tillsammans kan vi lösa dem. Det enda som hindrar oss är vår rädsla för förändring. Rörelsen är modig, vågar ta de steg som är nödvändiga mot en bättre och hållbar värld. Vi vet att villkoren ständigt förändras och att vi alla måste följa med i den rörelse som pågår. Vi arbetar med, istället för emot.

Rörelsens två ytterligheter

Rörelsens två huvudorganisationer: Tak-Samheten och Under-Verket

 

 

 

Under-Verket

motsvarar människans undermedvetna och är tidsmässigt inriktat på dåtiden, historien.

 

 

 

 

 

 

 

Under-Verket handhar Rörelsens underliggande struktur, det som finns under ytan i samhället. Minnen som har format oss, slutledningar man kan dra ur tidigare händelser,strömningar som har sitt fäste i dåtiden och som syftar mot framtiden. Här dras det glömda och förträngda upp till ytan för att undersökas. Det fördolda är Under-verkets arbetfält.

 

 

 

 

Tak-Samheten

motsvarar människans överjag och är tidsmässigt inriktat på framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak-Samheten handhar Rörelsens stora framtidsplaner, högtflygande planer för samhället. Vågade och djärva viljor för en fantastisk framtid. Den svåra men exalterande konsten att skapa nytt och göra det utan att vara alltför bunden av dåtidens misstag. En samhet som aldrig vilar på lagrarna.

 

Under-Verket och Tak-Samheten samverkar kontinuerligt i Mellanrummet för att bringa ljus till det fördolda och stabilitet till framtidsdrömmarna.

Politisk grund

Den absoluta grunden för Rörelsens politiska strävan är FNs deklaration om mänskliga rättigheter, vilka vi strävar för att göra till Sveriges grundlag. Barnkonventionen är minst lika viktig att föra in som lag i Sverige.

Dessa Rättigheter är också varje människas skyldighet. Varje rättighet motsvarar samma skyldighet att i möjligaste mån, utifrån personliga förutsättningar, försöka tillgodose sina medmänniskors rättigheter. Rättigheter är inte bara ett krav som den enskilde eller gruppen kan ställa på en överhet, utan i lika stor grad något som den enskillde har skyldighet att göra för andra. Enligt devisen: Gör endast mot andra vad du vill att de skall göra emot dig. Eller som JFK sade: Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land.

Därmed också sagt att de med makt har i motsvarande grad större skyldigheter.

Utifrån dessa principer anser vi att det går att skapa ett rättvisare samhälle.

Rörelsen som politisk nydanare.

Rörelsen är inte organiserad som du är van vid. Den annorlunda arbets-fördelningen är ett resultat av Rörelsens förmåga att se djupare och bredare än andra. Rörelsen ser som sin främsta uppgift att främja och förverkliga de nya fantastiska möjligheter mänskligheten har frambringat. Genom att inte bita sig fast i gamla mönster utan istället se klart, inte väja för okonventionella lösningar, våga det som frantiden behöver och nuet erbjuder, så skapar vi ett nytt samhälle. ¨Vi står inför stora utmaningar för att skapa en ekologiskt hållbar planet. Det finns lösningar. Vi behöver skapa ett jämnlikare samhälle. Viljan och möjligheterna finns. Vi behöver skapa en samhällsstruktur som inte är baserad på finansiell etik. Det går och kan genomföras lättare än du tror. Vi tror på demokratin, och vi genomför det som demokratin ger oss i uppdrag att göra. Vi har aldrig förr i världshistorien haft så stora möjligheter att skapa ett bra samhälle för ALLA. Rörelsen ämnar ta den möjligheten och göra den till verklighet, med din medverkan.

 

Om du är intresserad av att medverka i Rörelsen, känner att du har positiva förslag, kreativa idéer, eller bara vill ta kontakt med oss så är du välkommen.

Skicka ett mail till: info@rorelsen.org

 

Vi är intresserade av vad du tycker och tänker. Alla röster är välkomna!